Bez kategorii

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy Zlot 20lecie MX5

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych:

Paweł Michalczuk Słoneczna 13 85-348 Bydgoszcz

Karolina Kwietniewska, ul. Dzieci Warszawy 29/85, 02-495 Warszawa

dalej łącznie jako “ADO I

OFCOURSE Daniel Kuczyński, ul. Sabały 10/12/17, 02-178 Warszawa, NIP 522-178-02-23 dalej jako “ADO II

 

Cele przetwarzania:

Celem przetwarzania przez obu Administratorów danych jest organizacja imprezy Zlot 20lecie MX5 (dalej: „Zlot”), w zakresie niezbędnym do realizacji poniższych celów w ramach organizacji Zlotu:

1) zebrania zgłoszeń;

2) weryfikacji wpłat związanych z uczestnictwem w Zlocie;

3) bieżącego kontaktu z Uczestnikiem podczas Zlotu w sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa;

4) udziału przez uczestników w konkursach organizowanych podczas Zlotu;

5) rozpatrywania skarg i reklamacji;

6) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

ADO II poza przypadkami wskazanymi powyżej będzie nadto przetwarzał dane osobowe w celu wykonania obowiązków prawnopodatkowych związanych z wpłatami Uczestników z tytułu udziału w Zlocie.

 

Podstawy prawne przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania danych przez obu Administratorów jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda wyrażona przez Uczestnika. Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego tj. poprzez zgłoszenie udziału Uczestnika w Zlocie;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratorów danych tj. takich jak organizację Zlotu, ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

W przypadku ADO II kolejną podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  czyli konieczność przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego tj. rozliczenia podatkowego wpłat dokonanych przez Uczestników


Kategorie danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania:

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail , numer rejestracyjny auta uczestniczącego w Zlocie, nick z forum www.mx5klubpolska.pl/forum/


Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom wspierającym administratorów danych w realizacji celów przetwarzania, wyłącznie na zlecenie administratorów danych, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Źródła danych:

Dane przetwarzane w celach określonych powyżej będą pozyskiwane bezpośrednio od osób biorących udział w Zlocie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Zdjęcia:

Informujemy,  iż w obrębie strefy Zlotu będą robione zdjęcia reportażowe. Zdjęcia te mogą być publicznie rozpowszechniane, w tym zamieszczone na stronie www.mx5klubpolska.pl/, www.facebook.com/MX5KlubPolska, www.instagram.com/mx5_klub_polska/ i innych oraz na stronach internetowych sponsorów Zlotu w ramach relacji ze Zlotu. Przebywanie w strefie wiąże się z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na tych zdjęciach.  W przypadku braku zgody na publikację zdjęć, uprzejmie prosimy o opuszczenie strefy Zlotu .

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu poniżej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Zlotu

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będą:

Paweł Michalczuk Słoneczna 13 85-348 Bydgoszcz

Karolina Kwietniewska, ul. Dzieci Warszawy 29/85, 02-495 Warszawa

dalej jako „ADO I”;

OFCOURSE Daniel Kuczyński, ul. Sabały 10/12/17, 02-178 Warszawa, NIP 522-178-02-23, dalej jako „ADO II

Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@ofcourse.pl

2. Realizacja praw Uczestników

W przypadku woli skorzystania przez Uczestnika Zlotu z praw związanych z przetwarzaniem danych  Uczestnik może zgłosić swoje prawa wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@ofcourse.pl,

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Uczestników Zlotu będą przetwarzane w celu:

 1. a) przeprowadzenia Imprezy, w szczególności zebrania zgłoszeń; weryfikacji wpłat związanych z uczestnictwem w Zlocie; bieżącej komunikacji z Uczestnikami w sprawach dotyczących Zlotu, udziału w konkursach organizowanych podczas Zlotu , rozpatrywania skarg i reklamacji, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ;
 2. b) sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa (na wypadek kontroli podatkowej lub celno-skarbowej). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 

4. Kategorie danych

W ramach realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, numer rejestracyjny auta uczestniczącego w zlocie, nick z forum https://www.mx5klubpolska.pl/forum/.


5. Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 lit a) powyżej przez trzy miesiące od zakończenia Zlotu przez obu Administratorów;

 

 • ADO II będzie przetwarzał dane osobowe w celu wskazanym w pkt 3 lit b) powyżej przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa podatkowego lub przepisach o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (na wypadek kontroli podatkowej lub celno-skarbowej).

 

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom wspierającym administratorów danych w realizacji celów przetwarzania, wyłącznie na zlecenie administratorów danych, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na adres: daneosobowe@ofcourse.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu:

W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193).

 

8. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, numer rejestracyjny auta uczestniczącego w zlocie. będą otrzymywane bezpośrednio od Uczestników Programu na podstawie formularza zgłoszeniowego. .

 

9. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie będą profilowane.

10. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, aczkolwiek jest niezbędne dla potrzeb realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, w tym prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia Zlotu. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi udział w Zlocie.